Ordförklaringar

Coaching

Coaching innebär att hjälpa en person eller en grupp personer att uppnå ett mål. Detta kan göras genom att exempelvis sätta upp delmål, uppmuntra och ställa frågor.

Mental träning

Mental träning innebär att träna sina mentala processer, dvs tankar, inre bilder, attityder och känslor så att livet blir så bra som möjligt. MT ser livet som ett gör det själv projekt där vi lär oss att styra dessa mentala processer mot ett liv med stark livsglädje och hög livskvalitet.

Mindfulness

Medveten närvaro kallas det på svenska och det handlar om att leva mer närvarande i nuet, att se saker och ting som de är. Det handlar om att finna ett sinnelag inom sig som präglas av kvaliteter som frid, acceptans, närvaro och icke-dömande. Det är inte en metod, utan snarare handlar det om ett förhållningssätt som följer med människor i livets olika arenor.

NLP

NLP står för Neurolingvistisk programmering en beteckning som innefattar de tre viktigaste komponenterna vilka tillsammans skapar mänskligt medvetande: neurologi, språk och programmering. NLP beskriver det grundläggande dynamiska samspelet mellan sinne (neuro) och språk (lingvistik) och hur detta samspel påverkar kropp och beteende (programmering).

SLH

Skandinaviska Ledarhögskolan, SLH, bildades 1990 med visionen ”Utbildning och Träning för en bättre värld”. I denna vision ingick att öka sambandet mellan ”Framgång i Livet” och ”Framgång i skola, högskola och personalutbildning” genom fem principer:
Att LÄRA – i/om/för/från/under hela – LIVET.

Fil Dr. Lars-Eric Uneståhl är rektor och grundare av SLH. Det är till stor del hans forskning som har lagt grunden för den mentala träningen.